ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Dołącz do nas

Regulamin

„Subtle Sins”

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Dz.U. z 2019 roku, poz. 123 t.j. z dnia 2019.01.21).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia i Umowy Sprzedaży w Sklepie.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – konto Użytkownika/Klienta, pozwalające na korzystanie ze Sklepu Internetowego
 5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na zasadachokreślonych w niniejszym Regulaminie, zwany dalej także Sprzedającym.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która odwiedza witrynęSklepu Internetowego.
 7. Polityka Prywatności – przedstawione reguły postępowania z danymi osobowymi Użytkowników w§ 3 niniejszego Regulaminu
 8. Przedmiot Transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.
 9. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 10. Transakcja lub Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy KodeksCywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowegoSklepu dokonywana po złożeniu Zamówienia w Sklepie.
 11. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem wzwiązku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 12. Sklep (Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem URL: www.subtlesins.pl.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych ioprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.subtlesins.pl, zwanego dalej „Sklepem” lub „Sklepem Internetowym”.
 2. Sprzedającym jest Daria Krawczyk, prowadząca działalność pod firmą Daria Krawczyk z siedzibą: 30-548 Kraków, ul.Lwowska 2/19, zarejestrowaną pod numerem NIP 679-31-88-561, REGON 384174886 (zwaną dalej także Usługodawcą).
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.subtlesins.pl, e-mail – dariakrawczyk9@gmail.com4. Rodzaje i zakres działalności Sklepu:

4.1 Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż Towarów na odległość, za pomocą Systemu Teleinformatycznego.

4.2 Towary są projektowane przez Sprzedającą i są efektem jej twórczej pracy. 4.3 Towary są nowe lub recyclingowe, produkowane w Polsce.

 1. Autorami treści oraz utworów graficznych zawartych w Sklepie jest Daria Krawczyk oraz Artur Berek. W treściach opisów wykorzystano cytaty z utworu „Czary i czarty polskie oraz Wypisy czarnoksięskie i Czarna msza” autorstwa Juliana Tuwima, wyd. w roku 1923.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na witrynach internetowych, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Sprzedającego
 3. Składając Zamówienie, Klient tym samym akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 4. Dokonywanie Zamówień i Transakcji w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnegokonta poczty elektronicznej e-mail.

§ 3 Zasady dokonywania zakupów

 1. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu dotyczące Towarów, a w szczególności ich opisy, skład, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny podane w Sklepie Internetowym i innych portalach społecznościowych, na których prezentowane są Towary, są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  1. dokładny opisu Towaru;
  2. cenę zamówionych Towarów z uwzględnieniem opłaty za transport, dostarczenie lub usługipocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę;
  3. Zamówienie z wybraną opcją dostawy;
  4. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
 4. Złożenie Zamówienia i dokonanie Transakcji nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 5. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu po przejściudo koszyka i wybraniu opcji „przejdź do płatności”, w którym Klient podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  2. adres email
  3. numer telefonu
  4. dane adresowe do wysyłki
 1. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu, złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego Zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Zzachowaniemprzepisówpkt6powyżej,Zamówieniemożebyćzłożonerównieżtelefoniczneidrogąmailową z pominięciem formularza.
 3. Sklep zobowiązuje się dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówieniazłożonego przez Klienta.
  1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  2. sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości;
  3. w przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane;

10. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

11. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.12.W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a. przelew bankowy on line na numer konta: 82105014451000009270024244

b. System płatności internetowych PayU

13. Termin na wykonanie płatności wynosi w 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep.

14. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 4 Przesyłka i odbiór Towarów

 1. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu od 7 do 14 dni roboczych od zaksięgowania kwotynależnej za Towar. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
 2. W przypadku zamówienia kilku sztuk Towarów, są one co do zasady pakowane jest zbiorczo w jednąprzesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
 1. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 2. Wraz z Towarem wysyłany jest rachunek potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  1. imię i nazwisko/firmę;
  2. adres zamieszkania/siedziby;
  3. numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne);
  4. opis zamówienia;
  5. adres korespondencyjny;
 3. Istnieje również możliwość w uzgodnionych wcześniej ze Sprzedawca wypadkach, dokonać odbioru osobistego Towaru. Metoda odbioru osobistego jest bezpłatna.
 4. Klient będzie obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 20 PLN

§5. Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
 2. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia paczki podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjny sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane poprzez wysłanie rzeczy wadliwej na adres [krakowski], wraz z formularzem reklamacyjnym oraz rachunkiem lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru.Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres;
  3. dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji);
  4. Towar i przyczynę reklamacji;
  5. dane kontaktowe;
 4. Jeżeli Towar ma wady, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

 

5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych Towaru, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyćoświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna lub została spowodowana użytkowaniem nieprzeznaczonym do wyznaczonego celu.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta najpóźniej w terminie 30 dni od jej otrzymania. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta zawierającej sprecyzowane żądanie naprawy Towaru, wymiany Produktu na nowy lub obniżenia ceny Towaru wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient wskazał inna formę kontaktu.

9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą wadą w rozsądnym czasie. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie sąmożliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2. Oświadczenie można złożyć drogą mailowa pod adres: dariakrawczyk9@gmail.com.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Nawarzyce 36, 28-330 Wodzisław lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Polityka prywatności

§ 7 Polityka prywatności

Daria Krawczyk prowadząca działalność pod firmą Daria Krawczyk z siedzibą: 30-548 Kraków, ul.Lwowska 2/19, 30-548 Kraków, jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

1. Przez przetwarzanie danych rozumie się operacje wykonywane na danych osobowych Użytkowników lub zestawach danych, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Administratora podczas:

2.1. Rejestracji Konta – utworzenie Konta może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, płeć, login, numer rachunku bankowego. W przypadku rejestracji za pośrednictwem zewnętrznej usługi, takiej jak np Facebook Connect,

Log in with PayPal, Administrator pozyskuje takie dane jak adres e-mail oraz data urodzenia, wykorzystywane wyłącznie w celu rejestracji/logowania.

2.2. Składanie Zamówienie i zawieranie Transakcji – Administrator, w ramach usługświadczonych przez Sklep, zbiera dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, płeć, numer rachunku bankowego, PESEL, NIP, w celu umożliwienia Klientowi i Sprzedającemu zawarcia Transakcji oraz jej wykonania czy też przesyłania wiadomości.

Sprzedających i w jego ramach może zbierać dane osobowe Użytkowników jak: [wpisujesz wszystkie dane, które musza być wsiane do formularza]. Formularz udostępniany jest w celu umożliwienia komunikacji dotyczącej Sprzedaży w Sklepie, zapytań o ofertę i działań

2.3. Formularz kontaktu – Sklep umożliwia wzajemny kontakt Użytkowników, w szczególności Użytkowników oraz zmierzających do zawarcia Transakcji w Serwisie. Administrator może analizować i blokowaćwiadomości niezgodne z przeznaczeniem formularza, w szczególności jeśli mają charakter spamu lub zawierają niedozwolone treści.

2.5. Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi to uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do zbierania takich danych jak: adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), paramerty oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze Sklepu.

2.6 Odwiedzania przez Użytkownika profili społecznościowych Sprzedawcy takich jak: Instagram, Facebook i innych, w których ma/będzie miał założone konto.

3. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:

3.1. celem umożliwiania dokonania Transakcji w Sklepie Internetowym, a także prowadzeniem Konta w Sklepie, kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych z działalnością Sklepu Internetowego, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

3.2 celem dokonywania czynności analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie i ich sposobu korzystania z Konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3.3 celem ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi – podstawą prawnąjest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw;

3.4 w uzasadnionych celach marketingowych Administratora – Administrator może wysyłaćUżytkownikom, od których otrzymał adres mailowy, powiadomienia związane z działalnością Sklepu, promocjami, nowa kolekcją i innymi podobnymi treściami. Uzasadniony interes administratora jest w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych;

3.5 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3.6 Dane osobowe Użytkowników, które są zbierane przez niego w trakcie odwiedzania jego profili w mediach społecznościowych, (Instagram, Facebook) są przetwarzane tylko w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz informowania i ogłaszania wydarzeń i towarów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami poprzez media społecznościowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu marki Subtle Sins oraz utrzymaniu społeczności związanej z marką, a także propagowanie wartości, którymi kieruje się Sprzedawca.

9. Okres przetwarzania danych osobowych

4.1 Dane osobowe Użytkowników przechowywane są tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wskazanych w punkcie 3 powyżej, w szczególności w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy i ustawowy. Wyrażenie zgody następuje w przypadku zaznaczenia stosowanego okienka przy składania Zamówienia. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora na podstawie

10.Uprawnienia Użytkowników Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichRozporządzenia danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

5.1. Każdy Użytkownik ma prawo do :

 1. dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o udzielenie informacji na temat celów przetwarzania danych, katalogu przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach danych osobowych Użytkownika, okresie przechowywania danych (art. 15 RODO);
 2. sprostowania niezwłocznie nieprawidłowych danych osobowych tego Użytkownika w trybie niezwłocznym, Użytkownik może również uwzględniając cele przetwarzania, żądaćuzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia danych. Każdy Użytkownik w sytuacjach, w których dane osobowe nie są jużniezbędne do celów wskazanych w pkt 3 powyżej, Użytkownik wniósł sprzeciw, gdy przetwarzanie odbywało się niezgodnie z prawem oraz w pozostałych sytuacjach wskazanych w art. 17 pkt 1 RODO, ma prawo być zapomnianym żądając od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących tego Użytkownika danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 5. przenieść dane osobowe przekazane Administratorowi, do innego administratora w sytuacjach wskazanych w art. 20 RODO, oraz może domagać się by Administrator przeniósł dane osobowe konkretnego Użytkownika bezpośrednio do nowego administratora;
 6. prawo do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych tego Użytkownika, w tym sprzeciw wobec profilowania (art. 21 RODO)
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody Użytkownika przed jej cofnięciem.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnień wskazanych w lit. a-g powyżej, zostanie udzielona temu Użytkownikowi informacja o podjętych działaniach w związku z jego żądaniem, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w minie miesiąca od otrzymania żądania. Realizacja powyżej wymienionych uprawnień informacyjnych oraz wynikających ze skorzystania z prawa do sprzeciwu, przeniesienia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi, nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami zgodnie z RODO, jednakże Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku gdy żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione, nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

Wysokość ewentualnej naliczonej opłaty, zostanie ustalona indywidualnie, zważając by była rozsądna, a jej wysokość odzwierciedli administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator.

5.2. Podanie danych przez Użytkownika jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Użytkownika, wybrane funkcjonalności Sklepu mogą byćniedostępne dla (np: możliwość rejestracji, składania zamówień, kontaktu).

5.3. W celu realizacji uprawnień ustawowych, wskazanych w pkt 5.1. Użytkownik może złożyćstosowny wniosek w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres: Daria Krawczyk, ul . Lwowska 2/19 30-548 Kraków lub drogą e-mailową na adres: dariakrawczyk9@gmail.com.

5.4. Wniosek powinien w sposób precyzyjny wskazać czego się domaga tj. z jakiego uprawnienia chce skorzystać, jakiego procesu zbierania danych dotyczy żądanie oraz jakich celów dotyczy żądanie.

5.5. Administrator zwróci się o doprecyzowanie żądania jeżeli jego zdaniem, będzie ono sformułowane w sposób niejasny czy budzący wątpliwości. W pozostałych przypadkach, Administrator w ciągu miesiąca od dnia otrzymania żądania, udzieli odpowiedzi na wniosek w ten sam sposób w jaki zostało wystosowane żądanie.

 

 1. Administrator, dba o bezpieczeństwo przekazanych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja pomiędzy Sklepem Internetowym i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe. Administrator zobowiązuje się przechowywać dane osobowe Użytkowników aż do wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po wycofaniu zgody, przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą byćprzeciw niemu podnoszone.
 2. Użytkownicy posiadający Konto w Sklepie Internetowym zostaną powiadomieni drogą mailową o zmianie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmiany regulaminu składanie Zamówień i zawieranie Transakcji nie będzie możliwe. Jeżeli Użytkownik dokonał Zamówienia przed wejściem wżycie nowego regulaminu, jego Zamówienie będzie obsługiwane na dotychczasowych warunkach.

§ 8. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 roku poz. 134 t.j. z dnia 2019.01.23) oraz Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19).
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
d d d #subtlesins

Obserwuj nas w mediach społecznościowych.

___

„Wierzę, że świadome podejście do mody to jedna z dróg troski o naszą planetę” - Daria Krawczyk.